การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรวิทย์ ชีวาพร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2544การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะมลพิษของโลหะหนักในทะเลนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแร่ธาตุ อาหารพืชในทะเล บริเวณแหลมฉบังวิทยา บุญถนอม; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การศึกษาทดลองการผลิตสาหร่ายผงเพื่อใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงลูกกุ้งวัยอ่อนวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การศึกษาอัตราการสะสม ของสารพิษ โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแห่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric datingวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การสะสมและการขยายตัวทางชีวภาพของสารพิษปรอท ในสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การใช้เทคนิคทางอิเลคโตรโฟริซิสในการจำแนกพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กสมสุข มัจฉาชีพ; วรวิทย์ ชีวาพร; อัมพร ทองกู้เกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ความผันแปรตามฤดูกาลของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; สมถวิล จริตควร; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางชีวภาพ)วรวิทย์ ชีวาพร; วิภูษิต มัณฑะจิตร; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์