การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณี เดียวอิศเรศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2563การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยรุจา ภู่ไพบูลย์; วรรณี เดียวอิศเรศ; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; ดารุณี จงอุดมการณ์; ระพีพรรณ คำหอม, และอื่นๆ
2557การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส; วรรณี เดียวอิศเรศ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ชะเอม มีเชาวน์
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอนุชิดา อายุยืน; วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัญญ์ชลา สาหมุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; Li Juan
2536ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของพยาบาลเทคนิคในภาคตะวันออกเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมการพยาบาลต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลสูติกรรมในสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; วรรณี เดียวอิศเรศ; ศศินาภรณ์ ชูดำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียนวรรณี เดียวอิศเรศ; ระพีภัทร์ ไชยยอดวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณี เดียวอิศเรศ; ศิริวรรณ แสงอินทร์; รัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ศิรินภา แก้วพวง; วรรณี เดียวอิศเรศ; อารียา สมรูป; ชนาภา งามฉาย
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยเรียนวรรณี เดียวอิศเรศ; ราตรี อร่ามศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลการให้ความรู้แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; ทัศนา หลีค้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีวรรณี เดียวอิศเรศ; ธมลวรรณ เหลืองเจริญกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีสุกัลยา สังข์กลม; จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อต่อความเชื่อของสตรีและสามี และความตั้งใจการไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีจินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; จันทร์นิภา เภตรา
2555ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวนชนิดที่ 2 และครอบครัวจินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; นิลุบล วินิจสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์