การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณวิชนี ถนอมชาติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การวิเคราะห์แบบจำลององค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของสถานประกอบการในภาคตะวันออกของประเทศไทยวรรณวิชนี ถนอมชาติ; ณฤดี พรหมสุวรรณ
2558การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวรรณวิชนี ถนอมชาติ; กัญจนวลัย นนทแก้ว; คำวิไล เพ็งพิลาวงศ์
2556ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์วรรณวิชนี ถนอมชาติ; วรรณภา วิจิตรจรรยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561อิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีธีรนุช ศิริจันโท; พรรัตน์ แสดงหาญ; วรรณวิชนี ถนอมชาติ
2021แบบจำลองความสุขในการทำงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19วรรณวิชนี ถนอมชาติ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ