การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2546การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2536ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพารวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2534ความพึงพอใจของผู้บริหารอาจารย์ และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544รูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาครวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"