การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2542วันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2545การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2545การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานบริการวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา; นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2546การศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในภาคตะวันออก.อุฬาริน เฉยศิริ; วงเดือน เจริญ; อาภากร ธาตุโลหะ; อัจฉรา บริบูรณ์; นิสาชล กาญจนพิชิต, และอื่นๆ
2551การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาชัยยศ ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2548การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2548ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลภาคตะวันออกที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2549ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิตยา ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2554ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554อุฬาริน เฉยศิริ; อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2536ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550ความพึงพอใจในการให้บริการสื่อสารสนเทศของฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาชวลิต ฮะกีมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550พฤติกรรมและปัญหาในการสืบค้นข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Web OPAC ของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวัชรีย์พร คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553ศึกษาความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฉบับเต็มของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด