การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กระบวนการฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิสาชล กาญจนพิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2560การจัดทำดรรชนีวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2547การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2542วันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2564การบริการหนังสือ Books Showroom ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2545การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2561การฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฐิติชญาน์ ทวนดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2560การฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสุภาวดี เพชรชื่นสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเฉลิมเกียรติ ดีสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การลงรายการบรรณานุกรมเมทาดาทาของดับลินคอร์ (Metadata Dublin Core) เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพาสมหญิง เจียสารัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การลงรายการและการจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2545การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานบริการวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา; นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2546การศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในภาคตะวันออก.อาภากร ธาตุโลหะ; วงเดือน เจริญ; อัจฉรา บริบูรณ์; นิสาชล กาญจนพิชิต; อุฬาริน เฉยศิริ, และอื่นๆ
2561การสร้างระเบียนรายการบรรณานุกรมหนังสือที่มีวัสดุประกอบมาพร้อมกับตัวเล่มหนังสือสิริกร งามสำเร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติของบุคลากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพารัชนี เจริญวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาชัยยศ ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด