การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 67  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กรรมการบริษัททับซ้อน : ข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบสำหรับองค์กรมหาชนธงชัย ศรีวรรธนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สุชนนี เมธิโยธิน; รภัสศา สิทธิราช; สมโภชน์ วัลยะเสวี; นนท์ สหายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การควบคุมภายในวัตถุดิบคงเหลือ ของ บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัดรังสิมา วนิชพงษ์; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อรนิชา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียสุชนนี เมธิโยธิน; ทัศพร นันทมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยอดยิ่ง ธนทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่แรงจูงใจทางด้านภาษีณัฐวงศ์ พูนพล; ชาลินี ปลูกผลงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวเกาะสีชังตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทักษญา สง่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสู่ตำรวจอาเซียนพีรพล เสลารัตน์; ทักษญา สง่าโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรพต วิรุณราช; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์; เริ่ม ใสแจ่ม; รัตนา โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองกฤษณา โพธิสารัตนะ; นพดล เดชประเสริฐ; พรชัย กิจวิมลตระกูล; พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์, และอื่นๆ
2553การยอมรับคุณภาพพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีดิสสทัต ประเสริฐสกุล; สมภพ เปล่งปลั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวลัยพร สุขปลั่ง; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลต่อการบอกต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุวิชญา เฉลิมแดน; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ภูริศ ศรสรุทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อการดำเนินธุรกิจธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์