การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สิริวรรณ นิลมาร; ภานุวัฒน์ ด่านกลาง, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ ความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; จิณห์จุฑา ชัยเสนา; อาภรณ์ ศรีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; วารี กังใจ; นฤมล ปทุมารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; พรพรรณ ศรีโสภา; จิณห์จุฑา ชัยเสนา; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; พรพรรณ ศรีโสภา; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; ธนวรรณ อาษารัฐ, และอื่นๆ
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Bonnie Callen; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกจันทนา เกิดบางแขม; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความคิดเชิงบวกและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉัตรระพี ซิมทิม; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวัง และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชนัดดา แนบเกษร; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; บุศรา สุขสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; วารี กังใจ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; อารีรัช จำนงค์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำพัชมณฑ์ เกษรบัว; ชนัดดา แนบเกษร; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.เพ็ญนภา กุลนภาดล; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; นฤมิตร์ รอดโสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์