การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแนวสหวิทยาการ : กรณีศึกษาวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; สกุล อ้นมา; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ประทุม อังกูรโลหิต; ขันทอง วิชาเดช, และอื่นๆ
2559การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; บุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ผลการใช้กิจกรรม "จริยธรรมต่อสังคม" ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์