การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การดูแลตนเองทางด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2535การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ฉันทนา จันทวงศ์; เมธี จันท์จารุภรณ์; วินัย แก้วมุณีวงษ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส, และอื่นๆ
2534ปัญหาและความต้องการพัฒนาคณาจารย์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2534รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน ในชนบทภาคอีสาน.เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; มณีรัตน์ ภาคธูป; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; วรรณี บรรเทิง; จุฬาลักษณ์ บารมี, และอื่นๆ