การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นคร ละลอกน้ำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงสำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; นคร ละลอกน้ำ; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจำ รายวิชาการออกแบบสารสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานคร ละลอกน้ำ; ศักดา สุจริต; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์