การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีระพงษ์ ภูริปาณิก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองอภิวัฒน์ ห่อเพชร; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; พรพรรณ วิศาลวรรณ์; สุรีย์พร ปั้นเปล่ง; ศิริพร รูปเล็ก, และอื่นๆ
2548การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาวัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีธีระพงษ์ ภูริปาณิก; สกฤติ อิสริยานนท์; อภิวัฒน์ ห่อเพชร; สุรีย์พร ปั้นเปล่ง; ศิริพร รูปเล็ก, และอื่นๆ
2553ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; เอกวิทย์ มณีธร; กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา; กัญญาภัค อยู่เมือง; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก, และอื่นๆ
2558ประชามติกับผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีควิเบกและไครเมียธีระพงษ์ ภูริปาณิก; ภัทรมน สาตรักษ์; สกฤติ อิสริยนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยานำโชค วรศิลป์; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2564ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีรณรงค์ เส็งมี; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2563ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยสนิทเดช จินตนา; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2554ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลในเขตภาคตะวันออกธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551ภาวะการทำงานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้างต่อบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์