การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธีทัต ตรีศิริโชติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัวไปสู่การบริหารธุรกิจแบบ SMEs ในด้านธุรกิจการศึกษาในเขตภาคกลางของ สปป.ลาวพุดทะวง พัดทะดาวง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2564การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อการดำเนินธุรกิจธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจันทิมา โพธิสารัตนะ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วรังสรรค์ เกรียงไกร; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยศุภรีย์พรรณ นันทวาสน์; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563องค์ประกอบของทางรอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกธชกร แผ้วพลสง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563แนวทางการจัดสรรงบประมาณผู้สูงอายุที่เหมาะสมของประเทศไทยเดชาวัต คงคาน้อย; บรรพต วิรุณราช; ธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์