การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธร สุนทรายุทธ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; ยุภาวรรณ โมรัฐเสถียร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรีธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; สายสุนีย์ หาญชนะพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การศึกษาองค์ประกอบการบริหารและการจัดการกับคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)ธร สุนทรายุทธ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริญญา พฤคฌาญาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐธร สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธร สุนทรายุทธ; สุขคะเสริม สิทธิเดช
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ชลกร ตันประภัสร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ธร สุนทรายุทธ; ปัญญา กันเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นคร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุพรรณ อินทะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554รูปแบบการบริหารความเสียงที่เปราะบางเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับการจัดการที่สัมพันธ์กับผลผลิตตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐธร สุนทรายุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศธร สุนทรายุทธ; เบญจา ศิริผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธร สุนทรายุทธ; พวงมลี ศีหาราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์