การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดลดาว ปูรณานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจำมหาวิทยาลัยดลดาว ปูรณานนท์; อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลของการปรึกษากลุ่มตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของวัยรุ่นประชา อินัง; ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์; ดลดาว ปูรณานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์