การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชูชาติ พิณพาทย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมิน "หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต" ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชูชาติ พิณพาทย์; อภิพัชร เฟื่องเกษม; กมลวรรณ พลรักดี; อรวรา บัวผา; ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรสาขาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2539การสำรวจนักดนตรีไทยในภาคตะวันออกชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558บัวลอยทางยามสองชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์