การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การกำหนดกรอบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553การก่อรูปองค์กรของภาคประชาชนในจังหวัดตราดชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; สิตางศ์ เจริญวงศ์; เทียนชัย ศศิศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียน กรณีศึกษา : เรือนจำพิเศษพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; เอกวิทย์ มณีธร; จรัสศรี รูปขำดี; อายุตม์ สินธพันธุ์
2564การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ และความต้องการในการท่องเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรีวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; อัศวิน แก้วพิทักษ์
2556พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ศิวัช บุญเกิด; ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ภารดี มหาขันธ์; จิตรา สมบัติรัตนานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์