การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เวธกา กลิ่นวิชิต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ
2551การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิคการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; คนึงนิจ อุสิมาศ; เบญจมาศ อุสิมาศ, และอื่นๆ
2555การสังเคราะห์งานวิจัยผู้สุงอายุของภาคตะวันออกเวธกา กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547การเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามความคาดหวังและคุณภาพบริการที่ได้รับของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ของผู้ป่วยเบาหวานระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเวธกา กลิ่นวิชิต; นลิน มงคลศรี; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลภา พ่วงขำ; พิจารณา ศรีวาจนะ, และอื่นๆ
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; กาญจนา พิบูลย์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, และอื่นๆ
2555รูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; สุริยา โปร่งน้ำใจ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, และอื่นๆ
2557รูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; สุริยา โปร่งน้ำใจ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, และอื่นๆ
2556รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่โรงพยาบาล (ปีที่ 1)พวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ
2558รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่โรงพยาบาล (ปีที่ 2)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ
2547สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจญาติผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในเขตภาคตะวันออกเวธกา กลิ่นวิชิต; นิภาวรรณ สามารถกิจ; วรรณรัตน์ ลาวัง; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ
2549สภาวะสุขภาพและความต้องการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านในเขตจังหวัดชลบุรีเวธกา กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; เบญจมาศ อุสิมาศ; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2544อุบัติเหตุและภยันตรายต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538-2542เวธกา กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เวธกา กลิ่นวิชิต; ชารี มณีศรี; วุฒิชัย ธนาพงศธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์