การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เรวัต แสงสุริยงค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรินิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน.เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2542การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมือง บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และมาบตาพุดเรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2542การศึกษาวิถีชีวิตของชาวต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และมาบตาพุดเรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545สุเนตร สุวรรณละออง; บุญเชิด หนูอิ่ม; สุธิดา แจ้งประจักษ์; เรวัต แสงสุริยงค์; สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์, และอื่นๆ
2548ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ : มุมมองเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ประชาคมอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2538พฤติกรรมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2538เรวัต แสงสุริยงค์; ศรุติ สกุลรัตน์; บุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554ศูนย์บริการสารสนเทศ: สะพานเชื่อมบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549องค์การ : ก่อน-หลังสมัยใหม่เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550แนวคิดปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ: รากฐานการวิจัยทางสังคมแบบวิทยาศาสตร์เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2558เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552ไตรภูมิวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์