การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เขมารดี มาสิงบุญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 27 จากทั้งหมด 27 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางในระยะฟื้นสภาพสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; พรจันทร์ สุวรรณมนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยที่สูญเสียแขนและ/ หรือขาพิทักษ์ ทองสุข; วริยา วชิราวัธน์; เรณู พุกบุญมี; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลสำเร็จในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดภาวนา กีรติยุตวงศ์; เขมารดี มาสิงบุญ; สุภาพ ภาสุรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ผลของโปรแกรมการจัดการกับความปวดต่อระดับความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องอาภรณ์ ดีนาน; เขมารดี มาสิงบุญ; จิราภรณ์ สิงหเสนี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงออกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปาณิกา พรมภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี กลุ่มหญิงบริการเขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551เปรียบเทียบความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลจริงของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; พัชรินทร์ ศิลป์กิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์