การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 22 ถึง 33 จากทั้งหมด 33 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554คุณภาพน้ำในอ่าวชลบุรี พ.ศ. 2551อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545งบประมาณน้ำจืดและเกลือในเอสทูรีบริเวณปากแม่น้ำบางประกงในฤดูน้ำมากและฤดูแล้งอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; พิชาญ สว่างวงศ์; ปราโมทย์ โศจิศุภร; กฤษณพล สร้อยวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ปัจจัยของธาตุอาหารและซัลไฟด์ต่อมวลชีวภาพและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; โสภาวดี เมืองฮาม; ปราณี นนท์ชนะ, และอื่นๆ
2558ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำระยองในช่วงฤดูแล้วและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2556อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; สุธิดา กาญอติเรกลาภ; ศุภชัย ยืนยง; ธนกร คมใส; ณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง, และอื่นๆ
2556ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; พรนันท์ คุณธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองในฤดูแล้งและฤดูน้ำมากในปี พ.ศ. 2553อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ยชนา เชิดชูจันทร์; นฤมล คงเมือง; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, และอื่นๆ
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบญจวรรณ คชเสนี; ศุภชัย ยืนยง; ประเดิม อุทธยานมณี; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561เบญจมาศ มีทรัพย์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
2555ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลในรอบปีบริเวณอ่าวไทยพนธิภา เลือดนักรบ; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ระยะเวลาพำนักของสารอนุรักษ์ในอ่าวปากพนังชาลี ครองศักดิ์ศรี; ปราโมทย์ โศจิศุภร; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543ศึกษาลักษณะกระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงโดยใช้แบบจำลองไฮโดรไดนามิคอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562โครงการห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; จริยาวดี สุริยพันธุ์; วิชญา กันบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์