การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิภา วิเสโส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุวรรณี มหากายนันท์; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2563การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์; ลดาวัลย์ เลนทำมี; กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์; สาคร อินโท่โล่; วิภา วิเสโส, และอื่นๆ
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกฉันทนา จันทวงศ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์, และอื่นๆ
2563การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยวิภา วิเสโส; พจนารถ สารพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจปณิชา พลพินิจ; อาภรณ์ ดีนาน; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความคิดเห็นต่อการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุวรรณี มหากายนันท์; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออกฉันทนา จันทวงศ์; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; วิภา วิเสโส, และอื่นๆ
2553แผนผังมโนทัศน์: การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวางแผนการพยาบาลวิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์