การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วัลภา คุณทรงเกียรติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 50 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550ประสบการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภากรณ์ ด้วงแพง; พิมลพรรณ เนียมหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสบการณ์การมีเลือดออกในทางเดินอาหารของผู้ที่เป็นโรคตับแข็งสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ระยะเฉียบพลันสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; กวินทร์นาฏ บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสบการณ์การได้รับการใส่สายระบายทรวงอกของผู้บาดเจ็บทรวงอกสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ทิพรดา ประสิทธิแพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยเฉียบพลันระยะสุดท้ายวัลภา คุณทรงเกียรติ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วรลักษณ์ คัชมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สมฤดี ดีนวนพะเนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิกฤตวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; แววดาว รอดเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการกำเริบสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสภาวะอาการหายใจลำบากจำนวนวันนอนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สรีพัชร์ แก้วดวงเทียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอินทิรา อินทร์เกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ฐิติรัตน์ ทองขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเขมารดี มาสิงบุญ; วริยา วชิราวัธน์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ดารารัตน์ ปานดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; พนาวรรณ บุญพิมล; สุภากรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวัลภา คุณทรงเกียรติ; เพิ่มพูล บุญมี; เขมารดี มาสิงบุญ
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในจังหวัดนราธิวาสรัตนา ใจสมคม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพัชรี สังข์สี; ยุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สายฝน ม่วงคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดในโรงพยาบาลสิงห์บุรีวัลภา คุณทรงเกียรติ; ชำเรือง อิงคะวะระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์