การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 65 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานที่ส่งผลต่อทักษะในการประกอบธุรกิจขายตรงชัยยันต์ เมธานุวัฒนเดช; นัททชา มณีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อรชา สกุลสิงห์; ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธนพนธ์ ธนะจินดานนท์; สีมา สีมานันท์; วนิดา นวลบุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสุดา สุวรรณาภิรมย์; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีสุพิชชา เสมอกิจ; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; สมชาย ชุณหรัศมิ์; วุฒิชัย สิทธิมาลากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทยศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พินิจ จริตงาม; สามารถ ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว และคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเกศสุดา เหล่าตระกูล; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจบรรพต วิรุณราช; สุชีรา ธนาวุฒิ; ลลิต ถนอมสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา; อิสระ วังกานนท์; สันติธร ภูริภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUNDสุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กิตติมดี ตะเคียนทอง; ภูวรินทร์ นิลรังษี; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความ สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรีกฤษณา โพธิสารัตนะ; สุพิชฌาย์ แสงทอง; จีระศักดิ์ รัตนวงษ์; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ไพรยศ พรหมอินทร์; นาวี ตั้งมโนวิริยะกุล; วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจ อุตสาหกรรม Polyethylene foam production: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัดจตุรงค์ อุตมกูล; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อรนิชา โพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรวรรณ จิรไกรศิริ; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; ชำนาญ งามมณีอุดม, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขัน และมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีธงชัย ศรีวรรธนะ; กฤษณา โพธิสารัตนะ; นพดล เดชประเสริฐ; กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์; วราภรณ์ วิสนานุศิษย์, และอื่นๆ
2553คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถพ่วงหัวลากในจังหวัดชลบุรีขวัญดาว ใบเงิน; ฤทธี ชูเกียรติ; สมศจี ศิกษมัต; วรวรรณ จิรไกรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554คุณภาพบริการในทัศนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยฤทธี ชูเกียรติ; ศิลาวัลย์ วินากร; ปติ พุทธวิบูลย์; นภดล เดชประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์