การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 40 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC11 (MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองวิศิษฎ์ ตันหยง; สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2555การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา 11 ปี ในภาพรวมของผลการตรวจวัดระดับยาในเลือดวิศิษฎ์ ตันหยง; เกศรินทร์ ชัยศิริ; มุฑิตา ยืนวงศ์; ชัยวัฒน์ ธีรธรรมากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การสร้างรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนชายทะเลภาคตะวันออกณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; สุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560การออกแบบและพัฒนาสารจากโครงสร้างพื้นฐานของสารธรรมชาติทางทะเล Aeroplysinin -1 เพื่อให้มีฤทธิ์ต้านมะเร็งอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การเพิ่มการละลายของสารสกัดกระชายดําโดยวิธีการเกิดอิมัลชันได้เองยศนันท์ วีระพล; สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี; พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร กลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อ ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรีขวัญชญานวิศ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนูญ; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์, และอื่นๆ
2562นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; อาณัติ ดีพัฒนา; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดอาณัติ ดีพัฒนา; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; นพพล วีระนพนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2562ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบเสมือนจริงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยาต้นแบบที่ได้จากห้องปฏิบัติการผลิตยาภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีผลต่อสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบขลู่บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์; ยศนันท์ วีระพล; สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2556ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากมังคุดต่อไมโครเกลียที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโพโพลีแซคคาไรด์อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์; ยุพิน สังวรินทะ; สุนิตย์ สุขสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562สารฟลูโคแซนทีนเพิ่มฤทธิ์ต้านมะเร็งของยา 5-ฟลูออโรยูราซิลต่อเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์ผ่านทางการลดระดับเอนไซม์แมทริกซ์เมทาโลโปรติเอสสุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562สำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562สำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยยา Rivastigmine และยา Galantamine ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560ณิชกานต์ ภีระคำ; ญาณิดา รักษ์ชูชีพ; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันชันโรงณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562โครงการการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในแหล่งต่าง ๆ และ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ศศิภาวรรณ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนู; ยศนันท์ วีระพล; สุมิตร คุณเจตน์; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์, และอื่นๆ
2562โครงการตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้้าผึ้งชันโรงภัทรวดี ศรีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2559โครงการผลเสริมฤทธิ์ของ oxymatrine และ cyclopamine เมื่อให้ร่วมกับยา 5-fluorouracil ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์ที่ดื้อต่อยา 5-fluorouracilสุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562โครงการออกแบบและพัฒนาตำรับยาใช้ภายนอกจากพืชท้องถิ่น ของประเทศไทยในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังเพื่อลดการอักเสบภัทรวดี ศรีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์