การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 50 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การศึกษาการเสื่อมสภาพของยาเม็ดวิตามินซี โดยเคมีวิเคราะห์ร่วมกับการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอลสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; มิกาเอล ไลโซลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การศึกษาการเสื่อมสภาพของยาเม็ดวิตามินซี โดยเคมีวิเคราะห์ร่วมกับการประมวลผลด้วยภาพดิจิตอลสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; มิกาเอล ไลโซลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการร้านยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีฐิราธร อยู่โต; ธนากร เกษศิลป์; ภคกุล อนันตศานต์; พุทธ ศิลตระกูล; กฤตภาส กังวานรัตนกุล, และอื่นๆ
2564การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และความคงตัวของฟลาโวนอยด์ในสารสกัดดอกหางนกยูงฝรั่งแดงวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; พุทธิพร คงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ องค์ประกอบทางเคมี และลายพิมพ์ ดีเอ็นเอของพังกาดอกช่อ (Bruguiera hainesii) และหลุมพอทะเล (Intsia bijuga) ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนภัสสร ฉันทธำรงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC 11(MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC11 (MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2555การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา 11 ปี ในภาพรวมของผลการตรวจวัดระดับยาในเลือดวิศิษฎ์ ตันหยง; เกศรินทร์ ชัยศิริ; มุฑิตา ยืนวงศ์; ชัยวัฒน์ ธีรธรรมากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การสร้างรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนชายทะเลภาคตะวันออกณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; สุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2560การออกแบบและพัฒนาสารจากโครงสร้างพื้นฐานของสารธรรมชาติทางทะเล Aeroplysinin -1 เพื่อให้มีฤทธิ์ต้านมะเร็งอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การเพิ่มการละลายของสารสกัดกระชายดําโดยวิธีการเกิดอิมัลชันได้เองยศนันท์ วีระพล; สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี; พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562การใช้เทคนิค FTIR-spectroscopy และ RAMAN spectroscopy ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร กลุ่มแคโรทีนอยด์ รูปแบบปริมาณกรดไขมัน ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไดอะตอมเพื่อ ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ในจังหวัดชลบุรีขวัญชญานวิศ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนูญ; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์, และอื่นๆ
2562ความวิตกกังวลกับคุณภาพการนอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย; ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์; พงศ์พันธุ์ สุริยงค์; กฤตภาส กังวานรัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดอาลักษณ์ ทิพยรัตน์; อาณัติ ดีพัฒนา; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดอาณัติ ดีพัฒนา; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; นพพล วีระนพนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2562ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอล 3 มิติ แบบเสมือนจริงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดยาต้นแบบที่ได้จากห้องปฏิบัติการผลิตยาภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์, และอื่นๆ
2560ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายที่มีลีแวนเป็นส่วนประกอบอภิรดี วรรังสฤษฎิ์; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; วิทวัส แจ้งเอี่ยม; ภูริพัทธ์ อรรถเวชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีผลต่อสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบขลู่บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์; สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์; ยศนันท์ วีระพล; สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์