การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 94 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)สมชาย ยงศิริ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; อรพิณ ธนวินนานนท์, และอื่นๆ
2558การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 2)เพ็ชรงาม ไชยวานิช; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; สมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ, และอื่นๆ
2562การพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรีดนัย บวรเกียรติกุล; ทัศวิญา พัดเกาะ; รจฤดี โชติกาวินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสาหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากโปรตีน cathepsin L1 สำหรับป้องกันโรค fasciolosis จากพยาธิใบไม้ตับ Fasciola giganticaพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การพัฒนาวัคซีนจากโปรตีนสังเคราะห์สายสั้น (Short Synthetic Peptides) ในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน และสารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ Fasciolosisนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ opisthorchiasis viverrini ในหนทูดลองพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2556การพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของไวรัสตับอักเสบชนิดเอในหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอุไรวรรณ อินทมาโส; สิทธิศักดิ์ เกตุขุนทด; จันทรัตน์ ภูมิพื้นผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดกระทงลายเพื่อใช้ในการส่งเสริมการสร้างความจำ และป้องกันรักษาภาวะความจำเสื่อมศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563การพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวข้อต่อ เพื่อคัดกรองและติดตามภาวะข้อติดด้วยตัวเองศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; สราวุธ เวชกิจ; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ฉวีวรรณ ธงเจริญ, และอื่นๆ
2562การลดการอักเสบของสารสกัดจากข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวสังข์หยด ต่อการเกิดโรคนิ่วในไตทิษฏยา เสมาเงิน; วิทูร ขาวสุข; ปริญญาพร หนูอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับ การทดสอบตัวอย่างทางคลินิกระดับจุลภาคด้วยวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ภาพดิจิตอลณัฏฐิณี ธีรกุลกิติพงศ์; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; ภักดี สุขพรสวรรค์; อาณัติ ดีพัฒนา; สมชาติ โชคชัยธรรม, และอื่นๆ
2556การวิเคราะห์หาตำแหน่งบริเวณจำเพาะของ RTX ที่ใช้จับกับตัวตอบรับบนผิวเซลล์เป้าหมายของโปรตีนพิษ Adenylate cyclase-Hemolysin เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคไอกรนที่เกิดจากเชื้อ Bordetellapertussis.นิรมล ธรรมวิริยสติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551การศึกษากลไกการลดความดันโลหิตของสารสกัดใบบัวหลวงเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การศึกษาการแสดงออกของยีนระดับ mRNA ของพยาธิ Fasciola gigantica เพื่อพัฒนายา วัคซีนและชุดตรวจนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2547การศึกษาคุณลักษณะ ตำแหน่งและการกระจายของ Leucine aminopeptidase ในพยาธิใบไม้ตับ Fasciola giganticaวิทูร ขาวสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนชนิดอะโรมาติกต่อการออกฤทธิ์ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิดไบนารี่จากแบคทีเรีย Lysinibacillus sphaericusชลธิดา ตั้งทรงเจริญ; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์