การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 23 ถึง 42 จากทั้งหมด 263 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบันภารดี มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548การติดตามการวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวุฒิชาติ สุนทรสมัย; เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลตะพงและแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยองเกศริน อิ่มเล็ก; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราดเกศริน อิ่มเล็ก; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การทับศัพท์ชื่อ-สกุลคนไทยแบบถ่ายเสียงจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนวิไล ลิ่มถาวรานันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง : ปัญหาและความคาดหวังของบริษัทญี่ปุ่นนันท์ชญา มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การนำเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยอภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การบูรณาการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยศรีหทัย ใหม่มงคล; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การปฏิวัติคิวบาและสงครามสเปน-อเมริกามัทนา เกษกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การปนภาษาในการบรรยายสดฟุตบอลโลก ๒๐๑๐ ทางโทรทัศน์ไทยศุภรางศุ์ อินทรารุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอนภาษาจีนกนกพร ศรีญาณลักษณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาดวงกมล อุ่นจิตติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545กรุงไท นพรัตน์; เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การประเมินผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแนวสหวิทยาการ : กรณีศึกษาวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563การประเมินศักยภาพในการยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลกสุรินทร์ อินทะยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; สกุล อ้นมา; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ประทุม อังกูรโลหิต; ขันทอง วิชาเดช, และอื่นๆ
2555การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; Ren Zhiyuan; Sakdina Bunpiem; ศักดินา บุญเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การปรับบทแปลระดับคำจากการแปลเรื่อง รอยพระยุคลบาท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง In His Majesty's Footstepsวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; บุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์