การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 32 จากทั้งหมด 32 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การใช้ระบบภูมิสารสนเทศแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑะจิตร; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; นฤมล อินทรวิเชียร; ประสาน อินทเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2563ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวกับการกระจายของเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินนาข้าว ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8วัชรพงษ์ แสงนิล; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; จุฑารัตน์ จิตติมณี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความแตกต่างพืชพรรณของพื้นที่นาข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตจากข้อมูลดาวเทียมนฤมล อินทรวิเชียร; สุพรรณ กาญจนธรรม; แก้ว นวลฉวี; วลดา เดชะพงศ์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562“มโนรมย์” การปรับภูมิทัศน์สำหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยนานาชาติ
2557รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน: กรณีศึกษาตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2557โครงการการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2555โครงการการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวบูรพาทิศณรงค์ พลีรักษ์; พรรณิภา อนุรักษากรกุล; ธนภูมิ ปองเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การตัดสินใจเชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะห์พื้นที่ต้องการน้ำในพื้นที่ชนบทของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกรรณิการ์ วรรณทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562โครงการการประเมินกลยุทธ์ i-Hotel และเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจ โรงแรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562โครงการการพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)กฤษนัยน์ เจริญจิตร; จันทิมา ปิยะพงษ์; ปรีชา บุญขาว; Ciolli Marco; Tattoni Clara, และอื่นๆ
2562โครงการการสร้างระบบกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทย โดยประยุกต์หลักการพัฒนาองค์การและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤช จรินโท; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; สมภพ สวามิภักดิ์; สินชัย เรืองไพบูลย์, และอื่นๆ