การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 62 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ชลดา ประยูรพาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559การศึกษาความเป็นไปได้การจัดการเชิงกลยุทธ์ตลาดแบบดั้งเดิมของไทย หนองมนโมเดลเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2553การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาและดำเนินการสหกิจศึกษาของเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออก และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเกศริน อิ่มเล็ก; พัชนี นนทศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2543การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; พัชนี นนทศักดิ์; สุวรรธนา เทพจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2544การศึกษาและติดตามผลภาวะการมีงานทำและผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาบริหารธุรกิจ ปี 2539-2542จัญจลา ศิวะมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2554การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า: การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักแรมในภาคตะวันออกศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; โชคนิติ แสงลออ; คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การสังเคราะห์การสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกเกศริน อิ่มเล็ก; ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; วรรณภา อุดมผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (Business Management) คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่และผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; ชานน ชลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชนัญญา มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมสัมพันธ์วรรณวิชนี ถนอมชาติ; วรรณภา วิจิตรจรรยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกิตติภัทท์ ปรีดาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความพึงพอใจของนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการศึกษาดูงานรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงานธนภณ นิธิเชาวกุล; กีรติกร พุฒิวิญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2545ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตบริหารธุรกิจหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคพิเศษ)พัชนี นนทศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556ความมีประโยชน์ของข้อมูลในงบการเงินจากการเลือกวิธีการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ด้วยวิธีตีราคาใหม่สุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล; ศิรดา จารุตกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550ความมีศักยภาพทางการตลาดและความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ศึกษากิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือแปรรูปจากสมุนไพรในเขตภาคตะวันออกวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความรู้เกี่ยวกับข้าวหลาม ความต้องการ และความตั้งใจซื้อซ้ำข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีของผู้บริโภควุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วิมลมาศ เผ่าจินดา; อภิญญา อิงอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551ธุรกิจคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา : บางแสน จังหวัดชลบุรีวิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551บทบาทของผู้บริหารกับเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว