การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเกิดโรคของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนในประเทศไทยมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2557การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไพนินโดยกระบวนการชีวภาพด้วย Aspergillus nigerนิสาชล เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2552การแพร่กระจายของสารกำจัดศัตรูพืชในแม่น้ำจันทบุรีและผลกระทบต่อสัตว์น้ำนภาพร เลียดประถม; ณัทธีรา สมารักษ์; วศิน ยุวนะเตมีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอารยา สุนทรวิภาต; ธัชนันท์ สังวาล; ภัญนภัส พฤกษากิจ; ยศพล ผลาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ปีการศึกษา 2551กัญลิน จิรัฐชยุต; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อการเจริญและการสร้างสารไมโคทอกซินจากเชื้อราที่สร้างสารไมโคทอกซินที่พบในเมล็ดข้าวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2563ระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุมระยะไกลสำหรับการปลูกเมล่อนในโรงเรือนไพฑูรย์ ศรีนิล; สุมิตร คุณเจตน์; ธารารัตน์ พวงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2561ระบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนพื้นฐานปัจจัยเด่นของข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศไพฑูรย์ ศรีนิล; สุมิตร คุณเจตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2551ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล; วิโรจน์ ละอองมณี; วรวิทย์ พูลสวัสดิ์; ธนพล พุกเส็ง; กิตติ อุสิมาศ, และอื่นๆ
2560รูปแบบการพัฒนาครูฟิสิกส์มัธยมศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยการศึกษาบทเรียนฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วิชลัดดา อุ่นสะอาด; ชาญ เถาวันนี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2560รูปแบบการพัฒนาผู้สอนฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education โดยการศึกษาบทเรียนฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2554รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562โครงการการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในแหล่งต่าง ๆ และ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ศศิภาวรรณ มาชะนา; กาญจนา ธรรมนู; ยศนันท์ วีระพล; สุมิตร คุณเจตน์; บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์, และอื่นๆ
2561โครงการคุณสมบัติและการแสดงออกของยีน cell wall hydrolase ระหว่างการสุกของผลทุเรียนยศพล ผลาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2555โครงการวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในการผลิตแก้วมังกรคุณภาพ.เครือวัลย์ ดาวงษ์; ยศพล ผลาผล; วิจิตรา โหราเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2561โครงการวิจัยการสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลที่มีผลต่อการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีปัทมา ศรีน้ำเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์