การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภารดี อนันต์นาวี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 29 จากทั้งหมด 29 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ดารณี คงกระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ที่ประสบความสำเร็จ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิวัฒ มาตะพาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ลักษณ์มี จิรวัฒนธรรม
2558สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฤดี แคล้วคลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกสู่อาเซียนภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551สภาพและปัญหาการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์