การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรนภา หอมสินธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2541รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลในนักเรียนรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ลำดับขั้นการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกของไทยรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกยุวดี ลีลัคนาวีระ; พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกยุวดี ลีลัคนาวีระ; พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550สุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานและการสร้างงานพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกฉันทนา จันทวงศ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, และอื่นๆ
2542เจตคติต่อการเลือกเรียนอาชีพในอุดมคติและการเลือกเรียนวิชาชีพพยาบาลในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542เจตคติต่อการเลือกเรียนอาชีพในอุดมคติและเจตคติต่อการเลือกเรียนวิชาชีพพยาบาลรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562เปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์พัสนียา พุ่มจันทร์; พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์