การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงศ์เทพ จิระโร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552ระพินทร์ ฉายวิมล; พงศ์เทพ จิระโร; คำฮู้ จันทปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุภาวดี กรณียกิจ; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมการรับภาวะวิกฤตชุมชนเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564บทวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR) จากแบบวัดที่เป็นมาตรฐานประมาณค่าโดยการกำหนดน้ำหนักกับไม่กำหนดน้ำหนักให้สมาชิกในค่าคะแนนเดียวกันพงศ์เทพ จิระโร
2555ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์วิทยาลัยครูภาคเหนือในระบบ 11+3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระพินทร์ ฉายวิมล; พงศ์เทพ จิระโร; คำพร ธรรมวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์