การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และคะแนนสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่หนึ่งในนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพาปริชญา งามเชิดตระกูล; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การศึกษาผลลัพธ์และปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ปริกำเนิดของแรงงานต่างด้าวและชาวไทยที่มารับบริการใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาปราการ ทัตติยกุล; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ศุภมาศ ศุภบรรพต; วราวุฒิ เกรียงบูรพา; เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์, และอื่นๆ
2547ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; สุกัญญา ยิ้มใย; พูนศิริ คุ้มภัย; ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล; วันเฉลิม กองโชค, และอื่นๆ
2547ลักษณะของการเกิดบาดแผลและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดบาดแผลในผู้ป่วยเบาหวานทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้านจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, และอื่นๆ
2547สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้านจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, และอื่นๆ
2558โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่ 2)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์