DSpace Repository

โปรแกรมการสร้างเสริมความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติด

Show simple item record

dc.contributor.author สงวน ธานี th
dc.contributor.author อาภรณ์ ดีนาน th
dc.contributor.author สุภาภรณ์ ด้วงแพง th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T08:54:53Z
dc.date.available 2019-03-25T08:54:53Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/936
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่น โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 การ้างโปรแกรมเป็นขั้นตอนพัฒนาองค์ประกอบและ กระบวนการของโปรแกรม โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการผลการวิจัยที่ผู้วิจัยและคณะศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัวและครู และใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) กับวัยรุ่นและครอบครัวอาสาสมัครที่สมัครใจเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 5 ครอบครัว จากนั้นทำการสังเคราะห์เนื้อหาของโปรแกรมได้ 8 องค์ประกอบ 1) ครอบครัวของเรา 2) บทบาทและหน้าที่ของ สมาชิกในครอบครัว 3) สร้างความรักในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี 4) การพัฒนาความใกล้ชิดผูกพันด้วยการใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน 5) การแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรกัน 6) เติมเต็มกำลังใจให้แก่กันและกัน 7) การจัดการกับความเครียด และ 8) ผูกสัมพันธ์วันแห่งความรัก แต่ละองค์ประกอบถูกนำมาสร้างกิจกรรมกลุ่มสำหรับวัยรุ่นและครอบครัว จำนวน 8 กิจกรรม ๆ 60-90 นาที ระยะที่ 2 การทดสอบโปรแกรม โดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบ 3 ระยะ ได้แก่ ก่อน หลัง และติดตามผล 1 เดือน วัดผลโดยใช้แบบวัดการเสริมสร้างความรักในครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดสอบกับวัยรุ่นและครอบครัว จำนวน 15 ครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนการเสริมสร้างความรักในครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อทดสอบรายคู่ของระยะเวลาด้วย Bonferroni พบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการเสริมสร้างความรักในครอบครัว ระหว่างก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง และระหว่างก่อนการทดลองกับระยะติดตามผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) ผลการวิจัยที่ได้ควรนำโปรแกรมการาร้างเสริมความรักไปใช้เพิ่มเติมในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด กลุ่มวัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว This research aimed to develop program to promote love in adolescent family. The process was Divided into 2 phases; program development and testing program. The forst phase aimed to Develop content and process of the program. Literature review; researcher’s previous research results from adolescents, parents, and teachers; and the results of the focus group of 5-volunteer Adolescents and their families were incorporate in the program, Finally, the program contains of 8 components including 1) our family 2) role and responsibility of family member 3) built up love in family by communication 4) bonding development among family member by family activities 5) expression of love and caring for each other 6) reinforcement among family members 7) tress management and 8) commitment to our family: love and relationship day. These components were used to create 8 group activities for adolescents and their families, and each activity requires 60-90 minutes to be completed. The second phase aimed to test the program. One group pretest-posttest follow up design was selected. Fifteen adolescents and their families participated in the program. The family love enhancement was evaluated 3 times at baseline, after finishing program and 1 month later by the family love enhancement scale developed by the researcher. Data were analyzed using one-way ANOVA repeated measures. The result showed that family love enhancement score after finishing program and follow up were significant higher than the score at baseline (p< .001). Moreover, Bonferroni indicated the significant different between pre-program and after program as well as pre-program and follow up (p<.001). Recommendations include widely test the program to promote love in adolescent family in various adolescent risk groups such as substance abuse, low achievement, and aggressive behavior. th_TH
dc.description.sponsorship งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2549 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject วัยรุ่น th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.subject สารเสพติด th_TH
dc.title โปรแกรมการสร้างเสริมความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติด th_TH
dc.title.alternative Program of promoting love to prevent drug addiction for Thai adolescents th_TH
dc.type Research th_TH
dc.year 2555


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account