DSpace Repository

ระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโน

Show simple item record

dc.contributor.author ประกาศิต เจริญยิ่ง th
dc.contributor.author นพรัตน์ สุวรรณโชติ th
dc.contributor.author โกศล ชัยสวัสดิ์ th
dc.contributor.author คณิน ถูกมี th
dc.contributor.author ศิรินทิพย์ ทองย้อย th
dc.contributor.author มิฬัญค์ฎา พงษ์กลิ่น th
dc.contributor.author อัจฉราวดี ทองคำ th
dc.contributor.author ปรทิพย์ จันทร์แจ่มศรี th
dc.contributor.author เยาวรัตน์ฐา รัตนปัญญากุล th
dc.contributor.author ศรินยา วิสุทธิแพทย์ th
dc.contributor.author ณัฐธยาน์ พิศุทธ์จรุงพร th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned 2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.available 2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.issued 2549
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/675
dc.description.abstract จากผลการศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากผลการวิจัยที่นักวิจัยได้ค้นคว้ารูปแบบการพนันของต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการและประสบผลสำเร็จมาแล้ว ได้แก้ของประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อสรุปดังนี้ การบริหารจัดการส่วนใหญ่ พบว่ารัฐจะใช้คณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ทำหน้าที่บริหารจัดการการพนันสถานคาสิโนต่างๆ หน้าที่หลักโดยทั่วไปของคณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ที่รัฐใช้ควบคุมบริหารจัดการสถานคาสิโนโดยทั่วไป การดำเนินงานของคณะกรรมการจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการคลังและการเงิน (Department of Treasury and Finance) ให้การช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจสอบของรัฐบาล (government Inspectors Office) ซึ่งประจำอยู่ที่สถานคาสิโนแต่ละแห่ง ผู้ตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจตราการพนันที่สถานคาสิโนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการควบคุมการพนันมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมการพนัน เพื่อให้การเล่นการพนันดำเนินไปด้วยความซื่อตรง ปราศจากการแทรกแซงของบรรดาอาชญากร และการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า ตลอดจนถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพนันแก่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการทำวิจัย และตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน ตลอดจนบริหารเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนชุมชน (The community support levy) และการบริหารควบคุมภายใน ผู้ที่ถือใบอนุญาติคาสิโนจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกานเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ทำให้เกิดกำไรเบื้องต้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ตรวจสอบ (Government Inspectorate) การตรวจนับเงินสดทุกวันจากกล่องที่ใส่เงินที่โต๊ะพนัน (table drop boxes) จะต้องมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย ผลชนะจากการพนันในแต่ละวันต้องมีการลงนาม และให้การับรองโดยผู้ตรวจสอบ และระบบการบริหารควบคุมภายในสถานคาสิโน th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การพนัน - - ไทย th_TH
dc.subject ธุรกิจผิดกฎหมาย th_TH
dc.subject บ่อน - - ไทย th_TH
dc.subject สาขาสังคมวิทยา th_TH
dc.title ระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโน th_TH
dc.type Research
dc.year 2549


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account