DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การมีส่วนร่วมทางการเมือง"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การมีส่วนร่วมทางการเมือง"

Sort by: Order: Results:

  • สกุล อ้นมา; ธนิต โตอดิเทพย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
    การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเชิงจริยธรรม การมีส่วนร่วมทางสังคมการเมืองของประชาชน สู่การกำหนดแนวทางการปลูกฝังจริยธรรมทางสังคม ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account