DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การประหยัดและการออม"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การประหยัดและการออม"

Sort by: Order: Results:

  • ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
    สังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทย การศึกษานี้ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยระหว่างปี พ.ศ. 25444-2556 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรต่ออัตราการอ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account