DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การปกครองส่วนท้องถิ่น - - วิจัย"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การปกครองส่วนท้องถิ่น - - วิจัย"

Sort by: Order: Results:

  • ประจักษ์ น้ำประสานไทย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
    งานวิจัยนี้ใช้การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสำรวจผ่านกลุ่มตัวอย่างเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 6 ประการ คือ (1) เพื่อสำรวจประเภทของบริการสังคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกจัดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (2) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account