DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ธนิต โตอดิเทพย์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ธนิต โตอดิเทพย์"

Sort by: Order: Results:

  • สกุล อ้นมา; ธนิต โตอดิเทพย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
    การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารเชิงจริยธรรม การมีส่วนร่วมทางสังคมการเมืองของประชาชน สู่การกำหนดแนวทางการปลูกฝังจริยธรรมทางสังคม ...
  • ธนิต โตอดิเทพย์; สกุล อ้นมา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
    การศึกษาเรื่อง “รูปแบบของการสร้างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่าน กระบวนการและรูปแบบของการสร้างฉันทามติของชุมชนในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การศึกษาครั้ง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account