DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กาญจนา บุญยัง"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กาญจนา บุญยัง"

Sort by: Order: Results:

  • ปานเสก อาทรธุระสุข; เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; โชเฮ โอกะวะ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อศึกษาคุณลักษณะและความต้องการ จัดกลุ่มชาวญี่ปุ่น และเป็นข้อมูลประกอบการเสนอรู ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account