DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กนกพร ศรีญาณลักษณ์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กนกพร ศรีญาณลักษณ์"

Sort by: Order: Results:

 • ปานเสก อาทรธุระสุข; กนกพร ศรีญาณลักษณ์; กนกวรรณ สาโรจน์; ดารณี มณีลาภ; ธัญญารัตน์ สงวนศรี; นันท์ชญา มหาขันธ์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; สุนทรี ลาภรุ่งเรือง; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาการสนทนาภาษาเกาหลี 2 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการสนทนาภาษาญี่ปุ่น นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ...
 • กนกพร ศรีญาณลักษณ์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปานเสก อาทรธุระสุข; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม; ธัญญารัตน์ สงวนศรี; กนกวรรณ สาโรจน์; สุนทรี ลาภรุ่งเรือง; ดารณี มณีลาภ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ด้านการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ ด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนบทเรียนออนไลน์ และด้านพฤติกรรมการเรียนบทเรี ...
 • กนกพร ศรีญาณลักษณ์; (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สื่อสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเสนอรูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลย ...
 • กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีนของนิสิตคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาในด้านความถี่ ระยะเวลา โอกาส วัตถุประสงค์ ความสามารถ ปัญหา ...
 • กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนภาษาจีนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำแนกตามเพศ ชั้นปีและกลุ่มวิชา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account