DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กระบวนการผลิต"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "กระบวนการผลิต"

Sort by: Order: Results:

  • วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; นิสานารถ กระแสร์ชล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นในน้ำเกลือบรรจุขวด จากการศึกษาผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการลวกในน้ำ การแช่ในสารละลายแมกนีเซียมคาร์บอเนต และการลวกในสารละลายแมกนีเซียมคาร์บอเนตต่อสีของสาหร่ายพวง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account