DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์"

Sort by: Order: Results:

 • อโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าว โดยศึกษาผลของปริมาณโปรตีนถั่วเหลืองสกัด 10, 15, 20% และปริมาณน้ำ 85, 90, 95% โดยน้ำหนักแป้งที่มีต่อคุณลักษณะหลังการต้ม ได้แก่ ...
 • อโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพันธุ์ข้าวและน้ำมันพืชต่อคุณลักษณะของข้าว กึ่งสำเร็จรูปลดค่าดัชนีไกลซีมิก เตรียมข้าวกึ่งสำเร็จรูปโดยแปรชนิดของข้าวเป็น 3 พันธุ์ ได้แก่ ข้าว หอมมะลิ ข้าวขาวตาแห้ง และข้าวเหลืองประทิว ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; นิสานารถ กระแสร์ชล; อาภัสรา แสงนาค (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556)
  งานวิจัยนี้มีวัถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซุปเพื่อสุขภาพกึ่งสำเร็จรูปชนิดแห้งและซุปก้อนปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำจากผักและสมุนไพรไทยเพื่อผู้บริโภค ผู้บริโภควัยสูงอายุ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาผล ...
 • พรนภา น้อยพันธ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วนิ้วนางแดงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำแห้งโดยใช้ลมร้อน ศึกษาผลของระยะเวลาในการต้มถั่วนิ้วนางแดง (30 และ 35 นาที) อุณหภูมิการออสโมซิส (อุณหภูมิห้อง และ 45 C) และระยะเวลาการออสโมซิส ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ทอด เพื่อสุขภาพเสริมสาหร่ายสองชนิด คือ สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) และสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina sp.) ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์; อาภัสรา แสงนาค (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเพื่อสุขภาพเสริมแป้งถั่ว โดยเตรียมแป้ง ถั่ว 3 ชนิด ได้แก่ แป้งถั่วแดง แป้งถั่วดำ และแป้งถั่วเขียว และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ สมบัติทางเคมีกายภาพ พบว่าแป้งถั่วทั้ง 3 ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; สมถวิล จริตควร; อโนชา สุขสมบูรณ์; บงกช วรรธนะภูติ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าจากข้าวเจ้าเสริมสาหร่าย โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผง โดยศึกษาผลของปริมาณสาหร่ายผักกาดผง (ร้อยละ 0, 2, 4, 6 และ ...
 • อโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อาภัสรา แสงนาค (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้า ได้แก่ พาสต้า และขนมขบเคี้ยวแบบพองกรอบเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเล โดยตอนที่ 1 ศึกษาวิธีการเตรียมน้ำหมึกผงที่เหมาะสม โดยการทำแห้ง 3 วิธีจากผลการทดลองพบว่ ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของส่วนที่นิยมบริโภค (บริเวณลำต้นและหมวกเห็ด) และส่วนเหลือทิ้ง (บริเวณรากหรือเส้นใย) ของเห็ดที่เพาะเชิงการค้า จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดเข็มทอง (Flammulina ...
 • อาภัสรา แสงนาค; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543)
  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยสลายโปรตีนในน้ำต้มปูและเปลือกปูด้วยเอนไซม์แปรปริมาณสารละลายเอนไซม์ Neutrase (0.5 uiit/g) เจือจางอัตราส่วน 1:9 โดยปริมาตร เป็น 1,2 และ 3% โดยปริมาตร และอุณหภูมิที่ใช้แปรเป็น 40, 50 ...
 • สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและในตัวอย่างน้ำพริกปรุงรส จุลินทรีย์ที่นำมาทดสอบในเบื้องต้นคือ Bacillus cereus ATCC 11778 และ Aspergillus flavus 05-21 ซึ่งเป็นราสายพันธุ ...
 • กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; อโนชา สุขสมบูรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งเพื่อสุขภาพเสริมใบมะรุมผงซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และเส้นใย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของใบมะรุมผง พบว่าใบมะรุมผงประกอบด้วยโปรตีน (26.20 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account