DSpace Repository

ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง

Show simple item record

dc.contributor.author อรนิชา โพธิ์ทอง
dc.contributor.author ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
dc.contributor.author อัจฉรา ศรีขันชะมา
dc.contributor.author พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
dc.contributor.other วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:18:50Z
dc.date.available 2019-03-25T09:18:50Z
dc.date.issued 2557
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2760
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 401 ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดที่อยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลของรายได้กรมสำนักงานระยอง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช้สถิติเชิงพรรณนาของความถี่และร้อยละในระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นรับรู้รายได้สำหรับรายได้ภาษีทั้งองค์กรและจุดภาษีมูลค่าเพิ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายในความเข้าใจตนเองของผู้ปฏิบัติงานกระบวนการการชำระเงินภาษีและเป็นธรรม ในการชำระเงินภาษีซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ การรับรู้รายได้ที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์คงค้าง, จุดภาษีและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของธุรกิจยังคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นภาษีซื้อที่ถูกจำกัด และลักษณะของค่าใช้จ่ายที่จำกัดตามกฎการปฏิบัติงานและขั้นตอนการชำระเงินภาษีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจถ้าผู้ปฏิบัติงานภาษีและบัญชีที่ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะสร้างความผิดพลาดซึ่งมีผลในการเพิ่มภาษีและบทลงโทษภาษีความเป็นธรรมในการเสียภาษีซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีความรู้สึกที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่ภาษีที่พวกเขาจะรู้สึกดีกับเจ้าหน้าที่ภาษี แต่ถ้าพวกเขาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีพวกเขาจะมีอคติและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ภาษีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรายได้ภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยองมักจะเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในเกณฑ์ภาษีอากรของประมวลรัษฎากร ดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและพยายามที่จะทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไข th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.subject ภาษีมูลค่าเพิ่ม th_TH
dc.subject ภาษีเงินได้ th_TH
dc.subject สาขาเศรษฐศาสตร์ th_TH
dc.title ปัญหาทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจการให้บริการรับเหมาเฉพาะอย่างในเขตจังหวัดระยอง th_TH
dc.title.alternative The problems in corporate income tax, vat, and withholding income tax of contractor business in Rayong en
dc.type บทความวารสาร th_TH
dc.issue 1
dc.volume 9
dc.year 2557
dc.description.abstractalternative This research has the objective to study the guidelines for tax practices regarding corporate tax, VAT, and withholding income tax for contractor business in Rayong. The samples for this study are 401 limited partnerships and limited companies who are in contractor business under the supervision of Revenues Department Rayong Office. Data were collected from questionnaire. Data were then analyzed using descriptive statistics of frequency and percentage during October 1, 2012 to March 2013 to achieve the said objective. This study reveals that the samples have incorrect understanding or don’t understand about different types of taxes for contractor business like revenue recognition for both corporate income tax and VAT tax point, expense recognition, self-understanding of practitioners, tax payment process, and fairness in tax payment, which can be summarized as follows. Regarding revenue recognition, business owners still are unclear about accrual basis, tax point, and compensation received from corporate lending. Regarding expense recognition, business owners still are unclear about what characteristics are the restricted input tax, and characteristics of restricted expenses according to Rule #65 C. Regarding practitioners and tax payment process, this involves operating officers of the businesses, if tax practitioners and accountants are not knowledgeable enough, it will create mistakes which result in additional taxes and tax penalties. Regarding fairness in tax payment which depends on each individual. If operating officers of the businesses have good feelings towards tax officers, they will feel good about the tax officers. But if they are not treated well, they will have bias and feel bad towards tax officers. The errors that occur with corporate income tax, VAT and withholding income tax of contractor business in Rayong usually are the results of the lack of understanding in tax criteria of the Revenue Code. Therefore, relevant people should study and try to understand the criteria and conditions en
dc.journal วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
dc.page 121-133.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account