DSpace Repository

การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Show simple item record

dc.contributor.author พิจารณา ศรีวาจนะ th
dc.contributor.author พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ th
dc.contributor.author วัลลดา เล้ากอบกุล th
dc.contributor.author บังอร สัตยวณิช th
dc.contributor.author นฤมล ไชยชำนาญเวทย์ th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:07:16Z
dc.date.available 2019-03-25T09:07:16Z
dc.date.issued 2546
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1607
dc.description.abstract ัตถุประสงค์ 1. สํารวจความชุกของภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ 2. ศึกษาลักษณะการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ประเภท ความรุนแรง อาการและอาการแสดงใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ 3. ศึกษาลักษณะการกระจายของภาวะแทรกซ้อนตามลักษณะทางบุคคลและเวลาในผู้ป่วยเบาหวาน วิธีดําเนินการวิจัย คักเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมารับการรักษาเบาหวานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและยินดีเข้าร่วมโครงการจํานวน 158 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ประวัติการเป็นเบาหวานและการรักษา ประวัติการเป็นเบาหวานในครอบครัว การตรวจระบบประสาทที่ฝ่าเท้า ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจจอประสาทตา และ Review บันทึกผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FPG) และน้ําตาลเฉลี่ย ( HbA1C), ไขมันในเลือด, BUN, Cr การตรวจหาอัลบูมินในปัสสาวะ (microalbuminuria) การตรวจจอประสาทตา โดยใช้อินไดเรคออฟธาโมสโคป (indirecopthalmoscope) หรือ สลิสแลมป์ไบโอไมโครสโคป (slit-lamp biomicroscope) การประเมินภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 62.8 ปี สถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ จบ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้ประกอบอาชีพ สิทธิการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เบิกจากต้น สังกัดจึงไม่มีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา มา รับการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 79.1) ไม่มีประวัติเบาหวานและโรคอ้วนในครอบครัว ไม่มีประวัติเป็นแผล เบาหวาน เป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย(ร้อยละ 47.5) มีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วย (ร้อยละ 33.5) ส่วนใหญ่รักษาด้วยยารับประทาน (ร้อยละ 90.5) ใช้ยาฉีดอย่างเดียวและยาฉีดร่วมกับยารับประทาน (ร้อย ละ) ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 30 (ร้อยละ 29.8) ระหว่าง 25-30 (ร้อยละ 32.5) < 25 (ร้อยละ 37.7) ระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ย < 7 (ร้อยละ 72.9) ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเบาหวานเมื่ออายุ 51-60 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 43) ระยะเวลาเป็นโรคน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 47.5) พบภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงที่สุด (ร้อยละ 62.6) รองลงมาคือภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนปลาย (ร้อยละ 20.3) ภาวะแทรกซ้อน ทางหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 15.2) และภาวะแทรกซ้อนทางตา (ร้อยละ 14.3) จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับต่ํา อาจเนื่องมาจากสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็น เบาหวานน้อย ข้อเสนอแนะ 1. ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มแรกตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย เบาหวานแม้ว่าจะเริ่มมารับการวินิจฉัยก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและควร ได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ 2. ควรมีการสํารวจความชุกของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานเป็นระยะๆ เพื่อประเมินคุณภาพการ ดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน โดยจัดระบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนําไปใช้ประโยชน์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีความเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ใกล้ชิด th_TH
dc.description.sponsorship ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ผู้ป่วยเบาหวาน th_TH
dc.subject โรคเบาหวาน th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.title การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี th_TH
dc.type Research
dc.year 2546


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account