DSpace Repository

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอะโพโทซิส ของสารสกัดจาก Sargassum oligocystum Montagne

Show simple item record

dc.contributor.author จันทรวรรณ แสงแข th
dc.contributor.author ธิดารัตน์ น้อยรักษา th
dc.contributor.author จงกลณี จงอร่ามเรือง th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.available 2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.issued 2553
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1068
dc.description.abstract สาหร่ายสีน้ำตาลถูกใช้ในยุคโบราณ มีส่วนประกอบหลายชนิดออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่นยับยั้งเซลล์มะเร็งและกระตุ้นอะโพโทซิส การศึกษานี้ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล Sargassum oligocystum Montagne (SOM) บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทย ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก และอะโพโตซีส ตัวอย่างสดของ SOM ถูกนำมาสกัดด้วย dichloromethane และ ethyl acetate (1:1) ได้เป็นสารสกัดหยาบ นำมาบ่มกับเซลล์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันนาน 72 ชั่วโมง ศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์ โดยในเซลล์มีชีวิตมีเอนไซม์ mitochondrial dehydrogenase ซึ่งจะเปลี่ยนสารละลาย tetrazolium salt (MTT) ได้เป็น formazan นับจำนวนนิวเคลียสที่มีลักษณะอะโพโทซิสโดยการย้อมสี DAPI และ Propidium iodide (PI) ศึกษาการแตกของ DNA โดย agarose gel electrophoresis สารสกัด SOM ทำให้เซลล์ตาย โดยการตายเพิ่มขึ้นตามขนาดความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น ที่ความเข้ม 132 ±5.63 μg/ml สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์ได้ 50% โดยเซลล์ที่ตายหลุดจากพื้นผิวง่าย มี apoptotic body เซลล์มีลักษณะกลม เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เหยียดเกาะพื้นเป็นรูปกระสวย การประเมินเชิงปริมาณโดยย้อมสีนิวเคลียสด้วย DAPI และ PI พบโครมาตินหนาแน่น นิวเคลียสแตก เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีลักษณะกลมติดสีเรียบเนียน พบเซลล์มีชีวิตที่มีลักษณะอะโพโตซีส 20±3.9%, เซลล์ตายแบบอะโพโตซีสระยะหลัง 6.84±0.7% และเซลล์ปกติ 40.32±4.5% นอกจากนี้ยังพบการแตกของ DNA ฟุ้งกระจายใน agarose gel ผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัด SOM ทำให้เซลล์ตายร่วมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของอะโพโตซีสเช่น ผนังเซลล์เป็นตุ่ม, โครมาตินหนาแน่น, นิวเคลียสและ DNA แตก ซึ่งอะโพโตซีสเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มรายละเอียดในกลไกของอะโพโทซิส th_TH
dc.description.sponsorship โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2553 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะสหเวชศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ยับยั้งการเจริญเติบโต th_TH
dc.subject อะโพโทซิส th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
dc.title ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและอะโพโทซิส ของสารสกัดจาก Sargassum oligocystum Montagne th_TH
dc.title.alternative Antiproliferative activities and induction of apoptosis by the extracts of Sargassum oligocystum Montagne on cancer cells en
dc.type งานวิจัย th_TH
dc.year 2553
dc.description.abstractalternative Brown seaweeds have been historically used and contained a wide variety of compounds with various biological activities including inhibit cell proliferation and stimulate apoptosis. In this study, we examined the anti-proliferative and apoptotic properties of Sargassum oligocystum Montagne (SOM) from the east coast of the Gulf of Thailand using human cervical cancer cell line (HeLa) as a model system. The fresh samples were extracted and treated with HeLa cells. The cell proliferation assay is based on metabolic reduction of soluble tetrazolium salt (MTT) by mitochondrial dehydrogenase of viable cells to formazan dye. The quantitation of apoptotic nuclear morphology was counted using fluorescenc double staining: DAPI and Propidium iodied (PI). Qualitative analysis of DNA fragmentation by agarose gel electrophoresis was observed. The SOM extracts inhibited the proliferation of HeLa cells in a dose-dependent manner with an IC50 of 132 ±5.63 μg/ml. Morphological alteration in SOM-treated HeLa cells were detached from the surface and rounded with apoptotic body when compared with cuboid and polygonal in control cells. Nuclear morphology stained with DAPI and PI exhibited chromatin condensation and nuclear fragmentation as compared to control with rounded nuclei. Quantitative estimation was 20±3.9% (apoptotic nuclei), 6.84±0.7% (late apoptotic nuclei), and 40.32±4.5% (normal nuclei). Qualitative DNA fragmentation by agarose gel electrophoresis showed undefined outline due to DNA diffusing into agarose. These results indicated that SOM extracts induced cell death via morphological changes typical of apoptosis including membrane blebbing, chromatin condensation, nuclear and DNA fragmentation. Because apoptosis may have a major impact on the therapy of cancer, further investigation is needed to confirm and characterize the apoptotic pathway. en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account