DSpace Repository

Browsing by Author "Jinjutha Chaisena Dallas"

Browsing by Author "Jinjutha Chaisena Dallas"

Sort by: Order: Results:

  • Thongsouy Sitanon; Jinjutha Chaisena Dallas; Orawan Duangchai (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
    การศึกษาเชิงคุณภาพแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงดูของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบ ...