กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4600
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Water qualities and eutrophication of Chanthaburi River and Laem Sing estuary
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
วิชญา กันบัว
คำสำคัญ: แม่น้ำจันทบุรี
ปากน้ำแหลมสิงห์
ยูโทรฟิเคชัน
คุณภาพน้ำ -- ไทย -- ปากน้ำแหลมสิงห์
คุณภาพน้ำ -- ไทย -- แม่น้ำจันทบุรี
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมและการเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับแหล่งน้ำซึ่งมีแนวโน้มพบมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์ ทำการศึกษา 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม (ฤดูแล้ง) เมษายน (ต้นฤดูฝน) และกรกฎาคม (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 17 สถานี แบ่งเป็นพื้นที่แม่น้ำ 6 สถานี และปากแม่น้ำ 11 สถานี ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 (PCD, 2006) โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ำส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่า 6 mg/l ในส่วนของสารอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสถานี โดยซิลิเกตมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และมีความสัมพันธ์กับสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำอื่นๆ นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่แม่น้ำจันทบุรี มีฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจำกัดของกำลังการผลิตขั้นต้นสำหรับแหล่งน้ำ ในส่วนการประเมินสภาวะยูโทรฟิเคชั่นพบว่า แม่น้ำจันทบุรีจัดอยู่ในแหล่งน้ำมีที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่ำกว่ายูโทรฟิเคชั่น ส่วนบริเวณปากแม่น้ำในช่วงฤดูฝนจะมีค่าอยู่ใน ระดับสูงกว่ายูโทรฟิเคชั่น (Smith et al., 1999) ทั้งนี้บางสถานีมีสารอาหารและคลอโรฟิลล์-เอ สูงกว่าระดับยูโทรฟิเคชั่นถึง 5 เท่า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถทำให้เกิดสภาวะ Hypoxia ส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำและกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีได้โดยผลการศึกษาสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการกำหนดแนวทางการป้องกันสภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำในอนาคตต่อไปได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4600
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci27n1p1-19.pdf1.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น