กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4363
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ จ. ชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Plankton Community Structure in Bangphra reservoir, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชญา กันบัว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แพลงก์ตอน
อ่างเก็บน้ำบางพระ (ชลบุรี)
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง มีสถานีเก็บตัวอย่าง 7 สถานี เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 และ 200 ไมโครเมตร โดยกรองตัวอย่างน้ำปริมาตร 20 และ 50 ลิตร ตามลำดับ จำนวน 3 ซ้ำ ในแต่ละสถานี แล้วจึงนำมาทำการจำแนกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืช 3 ดิวิชั่น 47 สกุล โดยพบดิวิชั่น Cyanophyta (Cyanobacteria) 10 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta (Green algae) 25 สกุล และดิวิชั่น Chromophyta (Diatom and Dinoflagellates) 12 สกุล โดยพบดิวิชั่น Cyanophyta และดิวิชั่น Chromophyta เป็นดิวิชั่นเด่นตลอดช่วงที่ทำการศึกษา มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 224,110 866,842 เซลล์ต่อลิตร พบแพลงก์ตอนสัตว์ 2 ไฟลัม 4 กลุ่ม ได้แก่ ไฟลัม Arthropoda กลุ่ม Copepods กลุ่ม Cladocera และ กลุ่ม Ostracods และไฟลัม Rotifera กลุ่ม Rotifers โดยพบกลุ่ม Copepods และกลุ่ม Cladocera เป็นกลุ่มเด่นตลอดช่วงที่ทำการศึกษา มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 7,434 50,180 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณผิวหน้าน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง พบว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.45 33.00 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด ด่างอยู่ในช่วง 7.30 8.41 ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 3.73 6.73 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 448.86 657.50 ไมโครซิเมนต่อเซนติเมตร
รายละเอียด: โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4363
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_058.pdf663.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น