กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/350
ชื่อเรื่อง: การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคจากฟองน้ำทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Anti-tuberculosis Natural Products from Marine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิวรรณ วัฒนดิลก
ปาริชาต นารีบุญ
จงกลณี จงอร่ามเรือง
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟองน้ำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารต้านเชื้อวัณโรค
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาฤทธ์ต้านเชื้อวัณโรค (anti-TB) ของสารสกัดหยาบชั้น Ethyl acetate จากฟองน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ตัวอย่าง พบว่า สารสกัดหยาบจากฟองน้ำทั้ง 6 ตัวอย่าง ไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) H37Ra strain การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรคเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยต่อเนื่องที่เราดำเนินการอยู่ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบชั้น EtOAc ของฟองน้ำ Smenospongia sp. ที่เก็บจากบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อวัณโรคที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และสามารถแยกสารประกอบเคมีได้ 11 สารโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลาย การแยกด้วยซิลิการเจลคอลัมน์โครมาโตรกราฟฟี และ HPLC ซึ่งสารทั้งหมดที่แยกได้อยู่ระหว่างการพิสูจน์โครงสร้างของสารโดยวิธีทางสเปคโตรสโคปี และการประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค Abstract A screening of 6 ethyl acetate crude extracts of Thai marine sponges, collected from the southern Gulf of Thailand at Suratthani province, were examined against Microbacterium tuberculosis. The results showed that all of the crude extracts showed no activity with anti-TB activity. As part of continuing program to search for anti-TB agents, the chemical constituents of the marine sponge Smenospongia sp. Collection from eastern Gulf of Thailand at Chonburi province were investigated because of its activity displayed in EtOAc extract at MIC 100 µg/ml. Eleven compounds were isolated through a combination of liquid extractions, adsorption silica-gel column chromatography and high-pressure liquid liquid chromatograpgy (HPLC.) All of isolates compounds are evaluating the anti-TB activity and also interpreting the structures by spectroscopic methods.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/350
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น